ترجمه
توسط hamedsth در تاریخ 27 اردیبهشت 97
ترجمه
ترجمه متن مربوط به رشته مهندسی شیمی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه
توسط hamedsth در تاریخ 27 اردیبهشت 1397
ترجمه متن مربوط به رشته مهندسی شیمی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
97
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hamedsth