aspen hysys
توسط hamedsth در تاریخ 27 اردیبهشت 97
aspen hysys
شبیه سازی فرایندهای تولید استون در نرم افزار aspen hysys
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
aspen hysys
توسط hamedsth در تاریخ 27 اردیبهشت 1397
شبیه سازی فرایندهای تولید استون در نرم افزار aspen hysys
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
97
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hamedsth