• فردی با تخصص خوب و پر تلاش و پیگیر هستن.به دفعات پروژه را تغییر داد تا به طرح مطلوب و مورد نظر من برسه. تجربه همکاری بسیار خوبی بود.در صورت امکان حتما پروژهای بعدی را با ایشان کارخواهم کرد.
    13 مرداد 1398