ارزیابی معادله های ترمودینامیکی برای محاسبه دقیق چگالی سوخت
توسط kianoosh13 در تاریخ 18 آبان 96
ارزیابی معادله های ترمودینامیکی برای محاسبه دقیق چگالی سوخت
مقاله چاپ شده در مجله
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ارزیابی معادله های ترمودینامیکی برای محاسبه دقیق چگالی سوخت
توسط kianoosh13 در تاریخ 18 آبان 1396
مقاله چاپ شده در مجله
مهارت های استفاده شده
2
275
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianoosh13