Environmental effects of using Methanol as a biofuel into th
توسط kianoosh13 در تاریخ 07 تیر 96
Environmental effects of using Methanol as a biofuel into th
مقاله در مورد شبیه سازی یک خودروی درون سوز می باشد که با نرم افزار بسیار قدرتمند AVL FIRE انجام شده است. نکته قابل توجه اینکه کار مشابه با این نرم افزار حدود 8 مورد دیگر نیز انجام شده است که در حال داوری در مجلات معتبری نظیر Energy و... می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Environmental effects of using Methanol as a biofuel into th
توسط kianoosh13 در تاریخ 07 تیر 1396
مقاله در مورد شبیه سازی یک خودروی درون سوز می باشد که با نرم افزار بسیار قدرتمند AVL FIRE انجام شده است. نکته قابل توجه اینکه کار مشابه با این نرم افزار حدود 8 مورد دیگر نیز انجام شده است که در حال داوری در مجلات معتبری نظیر Energy و... می باشد.
مهارت های استفاده شده
0
237
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianoosh13