پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 29 شهریور 98
پوستر
طراحی برای پوستر مجموعه نخبگان برتر زیست فناوری بیوکمپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر
توسط lidadesign در تاریخ 30 شهریور 1398
طراحی برای پوستر مجموعه نخبگان برتر زیست فناوری بیوکمپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
10
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر lidadesign