ترجمه مقاله Multi Agent Based Clustering
توسط mahdiak78 در تاریخ 21 اردیبهشت 99
ترجمه مقاله Multi Agent Based Clustering
مقاله ای در زمینه رایانه و شبکه با موضوع خوشه بندی مبتنی بر چند عامل برای کارفرمای محترم ترجمه شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه مقاله Multi Agent Based Clustering
توسط mahdiak78 در تاریخ 21 اردیبهشت 1399
مقاله ای در زمینه رایانه و شبکه با موضوع خوشه بندی مبتنی بر چند عامل برای کارفرمای محترم ترجمه شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
70
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdiak78