ترجمه مقاله با عنوان آلودگی هوا و سلامتی انسان
توسط mahdiak78 در تاریخ 29 خرداد 99
ترجمه مقاله با عنوان آلودگی هوا و سلامتی انسان
ترجمه مقاله مذکور برای کارفرمای محترم انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه مقاله با عنوان آلودگی هوا و سلامتی انسان
توسط mahdiak78 در تاریخ 29 خرداد 1399
ترجمه مقاله مذکور برای کارفرمای محترم انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
57
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdiak78