ترجمه داستان
توسط mahdyamirimiandoab در تاریخ 18 آبان 98
ترجمه داستان
ترجمه ی ادبیات داستانی از فارسی به انگلیسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه داستان
توسط mahdyamirimiandoab در تاریخ 18 آبان 1398
ترجمه ی ادبیات داستانی از فارسی به انگلیسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
22
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdyamirimiandoab