...

  • ایشون خیلی زحمت کشیدند و هر باگی بهشون گفته شد برطرف کردند. فقط خروجی IOS به ما ندادن و نتیجه کار علی رغم زحمات این بزرگوار اون چیزی که ما می خواستیم نشد.هر چند ازشون ممنونم و براشون آرزوی موفقیت می کنم.
    06 مرداد 1399