اجرا الگوریتم تشخیص اشیا و افراد با شبکه عصبی Retinanet
توسط mhrah در تاریخ 02 آذر 98
اجرا الگوریتم تشخیص اشیا و افراد با شبکه عصبی Retinanet
این پروژه شامل پیاده سازی شبکه عصبی retinanet جهت شناسایی اشیا و افراد میباشد که در زمینه ها و پروژه های مختلف کاربرد دارد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اجرا الگوریتم تشخیص اشیا و افراد با شبکه عصبی Retinanet
توسط mhrah در تاریخ 02 آذر 1398
این پروژه شامل پیاده سازی شبکه عصبی retinanet جهت شناسایی اشیا و افراد میباشد که در زمینه ها و پروژه های مختلف کاربرد دارد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
241
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah