• فردی متعهد ، منظم و با پشتکار هستند . مطابق خواسته کارفرما عمل میکنند و اینکه حتماً در پروژه های آتی از ایشان دعوت می کنم .
    20 تیر 1396
  • در ابتدا برای اعتماد و آغاز همکاری مردد بودم چون پروژه های نسبتا سنگینی دارم که نیازمند تخصص و همچنین تسلط بالا هستند ... اما ایشون با انجام کار اول با کیفیت بالا و پیاده کردن تمام درخواستها و قابلیتهای خواسته شده به شکل مطابق درخواست که غالبا ممکنه دیگران در انجامشون بهانه جویی کنن یا کار سرهمبندی شده تحویل بدن، توانایی و مهارت خود را به بنده ثابت کردن .. از همکاری با ایشون خرسندم و این پروژه به امید خدا آغاز همکاریهای بعدی ما خواهد بود. فقط امیدوارم از حیث زمانبندی کمی بیشتر دقت کنند.
    24 خرداد 1396
  • پروژه طبق درخواست انجام شد. مشتاقم مجددا با ایشان همکاری داشته باشم.
    13 شهریور 1395