مدیریت بازی بیمارستان کاپی
توسط moh3n30vil در تاریخ 18 دی 97
مدیریت بازی بیمارستان کاپی
فارسی سازی و انتشار نسخه فارسی بازی بیمارستان کاپی Kapi Hospital و مدیریت کامل پروژه از سال 2012 الی 2018
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت بازی بیمارستان کاپی
توسط moh3n30vil در تاریخ 18 دی 1397
فارسی سازی و انتشار نسخه فارسی بازی بیمارستان کاپی Kapi Hospital و مدیریت کامل پروژه از سال 2012 الی 2018
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
189
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر moh3n30vil