کارت مشخصات اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان
توسط mohammad1200 در تاریخ 03 خرداد 99
کارت مشخصات اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان
طراحی شده در دی ماه سال 96 به سفارش معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان با موضوعیت کارت مشخصات اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان. کارت فوق جهت چاپ روی تگ های RFID بهینه شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کارت مشخصات اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان
توسط mohammad1200 در تاریخ 03 خرداد 1399
طراحی شده در دی ماه سال 96 به سفارش معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان با موضوعیت کارت مشخصات اعضای شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان. کارت فوق جهت چاپ روی تگ های RFID بهینه شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad1200