طراحی جلد کتاب
توسط mohammadbagheri7 در تاریخ 10 تیر 99
طراحی جلد کتاب
موضوع کتاب:مدیریت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب
توسط mohammadbagheri7 در تاریخ 10 تیر 1399
موضوع کتاب:مدیریت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammadbagheri7