طراحی و برنامه نویسی

کانون آگهی و تبلیغات موج سوم تیر 1393 - فروردین 1399 ( 5 سال )

مدیر کنترل پروژه | مدیر رسانه مجازی

طراحی چاپی طراحی سایت برنامه نویسی دسکتاپ و وب


کارشناسی

مازندران

فروردین 1385 - فروردین 1390 ( 5 سال )