ترجمه انگلیسی به فارسی
توسط mohsen7070 در تاریخ 18 آبان 98
ترجمه انگلیسی به فارسی
ترحمه انگلیسی به فارسی متن دارای کلمات تخصصی میباشد و برای یکی از کارفرماهای عزیز انجام شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه انگلیسی به فارسی
توسط mohsen7070 در تاریخ 19 آبان 1398
ترحمه انگلیسی به فارسی متن دارای کلمات تخصصی میباشد و برای یکی از کارفرماهای عزیز انجام شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
16
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohsen7070