برنامه نویسی با VBA در نرم افزار اکسل
توسط mojtaba.amini در تاریخ 12 آبان 97
برنامه نویسی با VBA در نرم افزار اکسل
فایل مذکور جهت ثبت اطلاعات و گزارش گیری از آنها تهیه گردیده است. اطلاعات از طریق لیست بازشو قابل انتخاب می باشد. در بعضی از ستون ها محتوای لیست بازشو متناسب با رکورد ستون قبلی تغییر می یابد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
برنامه نویسی با VBA در نرم افزار اکسل
توسط mojtaba.amini در تاریخ 12 آبان 1397
فایل مذکور جهت ثبت اطلاعات و گزارش گیری از آنها تهیه گردیده است. اطلاعات از طریق لیست بازشو قابل انتخاب می باشد. در بعضی از ستون ها محتوای لیست بازشو متناسب با رکورد ستون قبلی تغییر می یابد.
مهارت های استفاده شده
3
613
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mojtaba.amini