molavian
  • Iran, Isfahan
  • عضویت از : 09 خرداد 1397 آخرین فعالیت : مدتی پیش
دکتری شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان دارای 13 مقاله ISI ویراستار کتاب شیمی آلی دانشجویان مهندسی مترجم درون سازمانی شرکت سفیر ترجمه ملل

دکتری شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان دارای 13 مقاله ISI ویراستار کتاب شیمی آلی دانشجویان مهندسی مترجم درون سازمانی شرکت سفیر ترجمه ملل

سفیر ترجمه ملل تیر 1397 - دی 1399 ( 2 سال )

مترجم درون سازمانی


ترجمیک تیر 1397 - دی 1399 ( 2 سال )

مترجم طلایی سایت ترجمیک


ترجمانیک تیر 1397 - دی 1399 ( 2 سال )

مترجم سایت ترجمانیک


دکتری تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهر 1392 - خرداد 1397 ( 4 سال )


کارسناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهر 1390 - شهریور 1392 ( 1 سال )


برگزیده کشوری توسط بنیاد ملی نخبگان از بنیاد ملی نخبگان

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English German