نرم افزاری اسفند 1387 - اردیبهشت 1400 ( 12 سال )

برنامه‌نویس ارشد

برنامه‌نویسی Business Services, C#, ASP.NET, JavaScript و SQL Server


نرم افزاری اردیبهشت 1384 - اسفند 1387 ( 3 سال )

برنامه نویس

برنامه‌نویس C# و SQL Server


کارشناسی ارشد مدیریت IT

دانشگاه شهید بهشتی

فروردین 1388 - فروردین 1391 ( 2 سال )


مهندسی نرم‌افزار

آزاد

فروردین 1379 - فروردین 1385 ( 6 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است