طراحي و شبيه سازي کنترلر پيش بين دوچرخه هيبريدي
توسط omidfaizi در تاریخ 17 آبان 99
طراحي و شبيه سازي کنترلر پيش بين دوچرخه هيبريدي
پروژه کنترلر پیش بین دوچرخه هیبریدی با استفاده از نرم افزار سیمولینک انجام شده است. در این پروژه تمامی پارامترهای کنترلی، دینامیکی و الکترونیکی مدلسازی و با استفاده از شرایط واقعی شبیه سازی شده اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحي و شبيه سازي کنترلر پيش بين دوچرخه هيبريدي
توسط omidfaizi در تاریخ 17 آبان 1399
پروژه کنترلر پیش بین دوچرخه هیبریدی با استفاده از نرم افزار سیمولینک انجام شده است. در این پروژه تمامی پارامترهای کنترلی، دینامیکی و الکترونیکی مدلسازی و با استفاده از شرایط واقعی شبیه سازی شده اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidfaizi