طراحی تب سنج غیر تماسی
توسط omidfaizi در تاریخ 17 آبان 99
طراحی تب سنج غیر تماسی
پروژه تب سنج غیر تماسی با اصول طراحی مینیمال و طراحی میکانیکی اجزای داخل با استفاده از نرم افزار سیمولینک انجام پدیرفته است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی تب سنج غیر تماسی
توسط omidfaizi در تاریخ 17 آبان 1399
پروژه تب سنج غیر تماسی با اصول طراحی مینیمال و طراحی میکانیکی اجزای داخل با استفاده از نرم افزار سیمولینک انجام پدیرفته است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidfaizi