بازی نقطه و خط بین دو الگوریتم هوش مصنوعی
توسط omidfaizi در تاریخ 18 دی 99
بازی نقطه و خط بین دو الگوریتم هوش مصنوعی
پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی افزوده (eXtended classifier system) و شبکه عصبی در مورد بازی نقطه و خط و بازی این دو الگوریتم با یکدیگر پس از اتمام فرآیند آموزش.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بازی نقطه و خط بین دو الگوریتم هوش مصنوعی
توسط omidfaizi در تاریخ 18 دی 1399
پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی افزوده (eXtended classifier system) و شبکه عصبی در مورد بازی نقطه و خط و بازی این دو الگوریتم با یکدیگر پس از اتمام فرآیند آموزش.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidfaizi