"آتلیه آدرینا"
توسط pm1397 در تاریخ 16 تیر 98
"آتلیه آدرینا"
در این طرح با استفاده از دیافراگم دوربین ، مانیتور دوربین و علامت تاج که دیافراگم و مانیتور یادآور دوربین عکاسی و آتلیه می باشد و علامت تاج اشاره دارد به درخشش در کارشان دارد طراحی و اجرا توسط pm1397
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
"آتلیه آدرینا"
توسط pm1397 در تاریخ 16 تیر 1398
در این طرح با استفاده از دیافراگم دوربین ، مانیتور دوربین و علامت تاج که دیافراگم و مانیتور یادآور دوربین عکاسی و آتلیه می باشد و علامت تاج اشاره دارد به درخشش در کارشان دارد طراحی و اجرا توسط pm1397
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
35
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pm1397