لوگوتایپ"جزوک"
توسط pm1397 در تاریخ 29 تیر 98
لوگوتایپ"جزوک"
طراحی و اجرای لوگوتایپ"جزوک" این طراحی برای جزوه شیمی (آقای میرقائمی) می باشد و با توجه به نوع درس (استفاده از حباب مربوط به درس شیمی)، استفاده از نماد کتاب(اشاره به جزوه با توجه به عنوان لوگوتایپ یعنی "جزوک") و قسمت سبز رنگ برگرفته از لامپ رشته ای به معنای خلاقیت می باشد و علامت نشان گذاری کتاب است. طراحی و اجرا توسط pm1397
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوتایپ"جزوک"
توسط pm1397 در تاریخ 29 تیر 1398
طراحی و اجرای لوگوتایپ"جزوک" این طراحی برای جزوه شیمی (آقای میرقائمی) می باشد و با توجه به نوع درس (استفاده از حباب مربوط به درس شیمی)، استفاده از نماد کتاب(اشاره به جزوه با توجه به عنوان لوگوتایپ یعنی "جزوک") و قسمت سبز رنگ برگرفته از لامپ رشته ای به معنای خلاقیت می باشد و علامت نشان گذاری کتاب است. طراحی و اجرا توسط pm1397
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
42
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pm1397