طراحی فلش کارتهای شرکت درنا
توسط radst در تاریخ 10 مرداد 97
طراحی فلش کارتهای شرکت درنا
این مجموعه شامل 60 فلش کارت برای آموزش زبان فارسی و انگلیسی (پشت و رو) به کودکان است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی فلش کارتهای شرکت درنا
توسط radst در تاریخ 10 مرداد 1397
این مجموعه شامل 60 فلش کارت برای آموزش زبان فارسی و انگلیسی (پشت و رو) به کودکان است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
105
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر radst