مدیر بازرگانی

Pdr pharma اردیبهشت 1397 - مرداد 1399 ( 2 سال )

رییس هیات مدیره

تولیدو واردات دارو ،مکمل،فرآورده های طبیعی


کارشناسی

بین المللی امام خمینی

مهر 1390 - خرداد 1393 ( 2 سال )


CA ART PACKING DESIGN

Harvard

فروردین 1399 - مرداد 1399 ( کمتر از یک سال )


Business Portfolio

Camb

مرداد 1399 - مرداد 1399 ( کمتر از یک سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English Persian German Arabic

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است