• یکی از بهترین تجربه های همکاری من در پونیشا با ایشون بود. بسیار به منافع کارفرما توجه میکنند نسبت به منافع شخصی به امید همکاری مجدد
    02 خرداد 1395