نگارش گزارشی در تحلیل یک سریال استراتژیک
توسط reyhan08 در تاریخ 02 خرداد 98
نگارش گزارشی در تحلیل یک سریال استراتژیک
تدوین گزارشی 300 صفحه ای درباره سریال های استراتژیک و نقد یک سریال مشخص که به کتاب تبدیل شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نگارش گزارشی در تحلیل یک سریال استراتژیک
توسط reyhan08 در تاریخ 02 خرداد 1398
تدوین گزارشی 300 صفحه ای درباره سریال های استراتژیک و نقد یک سریال مشخص که به کتاب تبدیل شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
69
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر reyhan08