ترجمه کتاب
توسط sabaay در تاریخ 26 خرداد 99
ترجمه کتاب
کتاب مادران‌خوب، افکار وحشتناکی دارند از نویسنده، کارن کلیمن، که کار ترجمه اش به پایان رسیده و در انتظار چاپ است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه کتاب
توسط sabaay در تاریخ 26 خرداد 1399
کتاب مادران‌خوب، افکار وحشتناکی دارند از نویسنده، کارن کلیمن، که کار ترجمه اش به پایان رسیده و در انتظار چاپ است
مهارت های استفاده شده
1
40
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sabaay