اتوماسیون مدیریت کارمندان
توسط saeed_mzr در تاریخ 29 تیر 98
اتوماسیون مدیریت کارمندان
جهت برگزاری و مدیریت ازمون های برگزار شده از کارمندان یک شرکت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اتوماسیون مدیریت کارمندان
توسط saeed_mzr در تاریخ 29 تیر 1398
جهت برگزاری و مدیریت ازمون های برگزار شده از کارمندان یک شرکت
مهارت های استفاده شده
2
47
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saeed_mzr