نرم افزار موبایل فروشی
توسط sajjad.mahdi در تاریخ 28 مهر 97
نرم افزار موبایل فروشی
نرم افزار موبایل فروشی با استفاده از دیتابیس sql server و تکنولوژی EF
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار موبایل فروشی
توسط sajjad.mahdi در تاریخ 28 مهر 1397
نرم افزار موبایل فروشی با استفاده از دیتابیس sql server و تکنولوژی EF
مهارت های استفاده شده
1
149
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sajjad.mahdi