طراحی پوستر نشست تخصصی
توسط seiyedmehdy در تاریخ 12 مرداد 98
طراحی پوستر نشست تخصصی
برای طراحی پوستر و اشاره تصویری نیاز به یک موتیف عام مراسم و دورهمی های ایرانی حس میکردم. به نظرم فرم استکان و نعلبکی چای برای مفهوم دور همی ایرانی مناسب آمد. برای اتصال مفهوم دور همی و نشست تخصصی نیز از فرم بروز شده اسلیمی با تاکید بر سه رنگ اصلی هنر های تجسمی و در نهایت عنوان اصلی پوستر که به نوعی طراحی خلاقانه نزدیک به لوگو را برای مفهوم گرافیک قرار دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر نشست تخصصی
توسط seiyedmehdy در تاریخ 12 مرداد 1398
برای طراحی پوستر و اشاره تصویری نیاز به یک موتیف عام مراسم و دورهمی های ایرانی حس میکردم. به نظرم فرم استکان و نعلبکی چای برای مفهوم دور همی ایرانی مناسب آمد. برای اتصال مفهوم دور همی و نشست تخصصی نیز از فرم بروز شده اسلیمی با تاکید بر سه رنگ اصلی هنر های تجسمی و در نهایت عنوان اصلی پوستر که به نوعی طراحی خلاقانه نزدیک به لوگو را برای مفهوم گرافیک قرار دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy