طراحی دومین جلد کتاب زندگی سبز
توسط shafag97 در تاریخ 12 فروردین 98
طراحی دومین جلد کتاب زندگی سبز
برای نمایشگاه بین المللی طراحی شده و راجع به معیارهای زندگی با انرژی است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی دومین جلد کتاب زندگی سبز
توسط shafag97 در تاریخ 12 فروردین 1398
برای نمایشگاه بین المللی طراحی شده و راجع به معیارهای زندگی با انرژی است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1165
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97