طراحی جلد کتاب (نیاز مبرم)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 98
طراحی جلد کتاب (نیاز مبرم)
در این جلد از رنگ مشکی کثیف برای نشانگر تاریکی دنیا و دغدغه هایش استفاده شده و دراز شدن دستان به سمت نور که نشانگر دو مفهوم است: ۱- شخص لامپ را بسته چرا که به نورش در فضای تاریکی حاکم در اطراف نیاز دارد. ۲- شخص چون به نور احتیاج دارد دستش را دراز کرده تا لامپ را بگیرد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب (نیاز مبرم)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 1398
در این جلد از رنگ مشکی کثیف برای نشانگر تاریکی دنیا و دغدغه هایش استفاده شده و دراز شدن دستان به سمت نور که نشانگر دو مفهوم است: ۱- شخص لامپ را بسته چرا که به نورش در فضای تاریکی حاکم در اطراف نیاز دارد. ۲- شخص چون به نور احتیاج دارد دستش را دراز کرده تا لامپ را بگیرد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
822
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97