جلد کتاب عملکرد فرهنگی وهابیت
توسط shafag97 در تاریخ 12 خرداد 98
جلد کتاب عملکرد فرهنگی وهابیت
در اینجا مفهوم وهابیت با پرچم عربی نشان داده شده که پرچم پاره هست که نشاندهنده یک هویت خشن و ناسالمه. و نقش و نگارهای پرچم هم پراکنه است که نشانگر اصل بنیاد ایجاد تفرقه در این فرقه هست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلد کتاب عملکرد فرهنگی وهابیت
توسط shafag97 در تاریخ 12 خرداد 1398
در اینجا مفهوم وهابیت با پرچم عربی نشان داده شده که پرچم پاره هست که نشاندهنده یک هویت خشن و ناسالمه. و نقش و نگارهای پرچم هم پراکنه است که نشانگر اصل بنیاد ایجاد تفرقه در این فرقه هست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1114
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97