جلد کتاب منشور بندگی
توسط shafag97 در تاریخ 12 خرداد 98
جلد کتاب منشور بندگی
در این کتاب چون کتاب مذهبی و عرفانی هست از نقشو نگارهای تذهیب استفاده شده که نشانگر سرسبزی و در عین گلستان بودن کتاب به پیچیدگی این کتاب اشاره داره.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلد کتاب منشور بندگی
توسط shafag97 در تاریخ 12 خرداد 1398
در این کتاب چون کتاب مذهبی و عرفانی هست از نقشو نگارهای تذهیب استفاده شده که نشانگر سرسبزی و در عین گلستان بودن کتاب به پیچیدگی این کتاب اشاره داره.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
855
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97