بخش دوم نمونه کار شماره یکم
توسط shahiar در تاریخ 18 آبان 98
بخش دوم نمونه کار شماره یکم
روان سازی متن بر پایۀ چیرگی به زبان فارسی، ادبیات و تاریخ ایران.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بخش دوم نمونه کار شماره یکم
توسط shahiar در تاریخ 18 آبان 1398
روان سازی متن بر پایۀ چیرگی به زبان فارسی، ادبیات و تاریخ ایران.
مهارت های استفاده شده
4
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shahiar