ترجمه اخبار مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
توسط shkav71 در تاریخ 02 اردیبهشت 97
ترجمه اخبار مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
ترجمه اخبار و وقایع بازار مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از سایت های مختلف و مرتبط با موضوع نمونه ترجمه فقط نیم صفحه از متن اصلی و ترجمه می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه اخبار مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
توسط shkav71 در تاریخ 02 اردیبهشت 1397
ترجمه اخبار و وقایع بازار مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از سایت های مختلف و مرتبط با موضوع نمونه ترجمه فقط نیم صفحه از متن اصلی و ترجمه می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
137
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shkav71