کاکوهاست فروردین 1390 - آبان 1394 ( 4 سال )

برنامه نویس


دانشگاه پیام نور فروردین 1386 - فروردین 1392 ( 6 سال )

تدریس خصوصی


لیسانس

دانشگاه شیراز

فروردین 1386 - فروردین 1390 ( 4 سال )