افکت گذاری فیلم آموزشی
توسط vafa97 در تاریخ 01 بهمن 97
افکت گذاری فیلم آموزشی
ایجاد اشکال هندسی جهت توضیحات مدرس نرم افزار کمتاژیا
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
افکت گذاری فیلم آموزشی
توسط vafa97 در تاریخ 01 بهمن 1397
ایجاد اشکال هندسی جهت توضیحات مدرس نرم افزار کمتاژیا
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
58
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر vafa97