دابل اکسپوژر
توسط vahid8abedinii در تاریخ 04 آذر 00
دابل اکسپوژر
نمونه دابل اکسپوژر طراحی شده به علت کم کردن حجم افت کیفیت داشته نمونه اصلی جذاب تر هست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دابل اکسپوژر
توسط vahid8abedinii در تاریخ 04 آذر 1400
نمونه دابل اکسپوژر طراحی شده به علت کم کردن حجم افت کیفیت داشته نمونه اصلی جذاب تر هست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر vahid8abedinii