طراحی پرتره
توسط vahidtajvar در تاریخ 14 اردیبهشت 00
طراحی پرتره
تمرین پرتره -شناخت رنگ-نور و سایه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پرتره
توسط vahidtajvar در تاریخ 14 اردیبهشت 1400
تمرین پرتره -شناخت رنگ-نور و سایه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر vahidtajvar