مقاله در خصوص گردشگری مجازی
توسط winnerone در تاریخ 01 شهریور 98
مقاله در خصوص گردشگری مجازی
بخشی از مقاله گردشگری مجازی در طی شش دهه گذشته، صنعت گردشگری توسعه و تنوع زیادی را تجربه کرده است و در حال حاضر به یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی دنیا با میزان رشد سریع تبدیل شده است.گردشگری مجازی مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه از پدید آمدن آن نمی‌گذرد. گردشگری مجازی، حضور در سرزمین دیجیتالی وب و مشاهده داده‌های صوتی، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است. دور دنیا با یک کلیک، آرزویی بود که امروزه از مرحله واقعیت به حقیقتی غیرقابل انکار مبدل شده‌است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مقاله در خصوص گردشگری مجازی
توسط winnerone در تاریخ 01 شهریور 1398
بخشی از مقاله گردشگری مجازی در طی شش دهه گذشته، صنعت گردشگری توسعه و تنوع زیادی را تجربه کرده است و در حال حاضر به یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی دنیا با میزان رشد سریع تبدیل شده است.گردشگری مجازی مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه از پدید آمدن آن نمی‌گذرد. گردشگری مجازی، حضور در سرزمین دیجیتالی وب و مشاهده داده‌های صوتی، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است. دور دنیا با یک کلیک، آرزویی بود که امروزه از مرحله واقعیت به حقیقتی غیرقابل انکار مبدل شده‌است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
128
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر winnerone