منطقه ممنوعه

منطقه ممنوعه لوگو مساوی است با ارتفاع نیمی از ایکون با x در دیاگرام زیر مشخص شده است

استفاده نادرست از لوگو

ثبات در نمایش لوگو خیلی خیلی مهم است، اگر از لوگوی پونیشا استفاده می کنید توجه داشته باشید که لوگو نباید تغییر کند، ویرایش شود، چیزی به آن اضافه شود. حالت و رنگ و موقعیت لوگو می بایست همانطور که در این توضیحات ذکر شده باقی بماند.

ورژن های قدیمی را استفاده نکنید

از gradient در ایکون و نوشته استفاده نکنید

لوگو را نچرخانید

رنگ لوگو را تغییر ندهید

لوگو را تحریف یا پیچ و تاب ندهید

نوشته را با فونت تغییر ندهید یا تغییری در ایکون بوجود نیاورید

نوشته را بدون ایکون استفاده نکنید

رنگهای ما

رنگ بندی پونیشا همیشه سبز بوده و این تغییر نخواهد کرد.

سبز
#35cc62

سفید
#FFFFFF

سیاه
#383e43