مدیریت مراکز ترک اعتیاد
توسط afshar.salar در تاریخ 03 دی 96
مدیریت مراکز ترک اعتیاد
پذیرش - ثبت پرونده - امکان گزارش های مختلف - داشبورد میریتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت مراکز ترک اعتیاد
توسط afshar.salar در تاریخ 03 دی 1396
پذیرش - ثبت پرونده - امکان گزارش های مختلف - داشبورد میریتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
350
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر afshar.salar