Conceptual photography
توسط dumboy در تاریخ 03 آذر 01
Conceptual photography
عکاسی و ادیت فیلم و صدا این ویدیو کانسپشوال است و پس از گیریم و عکاسی اصلاح رنگ شده و ویدیو کوتاهی همراه با موزیک ساخته شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Conceptual photography
توسط dumboy در تاریخ 03 آذر 1401
عکاسی و ادیت فیلم و صدا این ویدیو کانسپشوال است و پس از گیریم و عکاسی اصلاح رنگ شده و ویدیو کوتاهی همراه با موزیک ساخته شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dumboy