طراحی برای مسابقه انتخاب لوگو الکام استارز
توسط fahimerafiee در تاریخ 18 مرداد 97
طراحی برای مسابقه انتخاب لوگو الکام استارز
لوگو همزمان هم به شکل ستاره است و هم وسط آن فلش قرار دادم که نشانه کمک الکام استارز در جهت پیشرفت و رشد تیم ها است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی برای مسابقه انتخاب لوگو الکام استارز
توسط fahimerafiee در تاریخ 18 مرداد 1397
لوگو همزمان هم به شکل ستاره است و هم وسط آن فلش قرار دادم که نشانه کمک الکام استارز در جهت پیشرفت و رشد تیم ها است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
173
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fahimerafiee