ترجمه متن از فارسی به انگلیسی-رژیم غذایی حاوی پروتئین
توسط marianna در تاریخ 24 دی 97
ترجمه متن از فارسی به انگلیسی-رژیم غذایی حاوی پروتئین
نمونه کار ارائه شده بر مبنای بررسی و تحقیق علمی از برترین سایتهای علمی-پزشکی ایران به فارسی ترجمه , تدوین و آماده گردید و سپس متن نهایی به زبان انگلیسی ترجمه گردید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه متن از فارسی به انگلیسی-رژیم غذایی حاوی پروتئین
توسط marianna در تاریخ 24 دی 1397
نمونه کار ارائه شده بر مبنای بررسی و تحقیق علمی از برترین سایتهای علمی-پزشکی ایران به فارسی ترجمه , تدوین و آماده گردید و سپس متن نهایی به زبان انگلیسی ترجمه گردید.
مهارت های استفاده شده
0
37
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر marianna