تحلیل و طراحی سازه 6 طبقه فلزی با نرم افزار ETABS
توسط mojtaba.amini در تاریخ 23 آبان 97
تحلیل و طراحی سازه 6 طبقه فلزی با نرم افزار ETABS
فایل مذکور مربوط به تحلیل و طراحی یک ساختمان 6 طبقه با اسکلت فلزی می باشد که با استفاده از نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تحلیل و طراحی سازه 6 طبقه فلزی با نرم افزار ETABS
توسط mojtaba.amini در تاریخ 23 آبان 1397
فایل مذکور مربوط به تحلیل و طراحی یک ساختمان 6 طبقه با اسکلت فلزی می باشد که با استفاده از نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
547
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mojtaba.amini